Vedtægter for
Foreningen Sportshøjskolen
Vedtaget 09-12-2015 - Senest revideret ved ekstraordinær generalforsamling 02-10-2021§1. Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Sportshøjskolen og er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 04.11.2015.


§2. Formål
Foreningen har til formål at samle idræts interesserede til idrætsudøvelse ved træning, stævner og turneringer samt udbrede kendskab til de sportsgrene i de specialforbund som foreningen er medlem af.
Foreningen har sine selvstændige aktiviteter uafhængigt af Sportshøjskolens undervisningsaktiviteter. Undervisningsaktiviteter på Sportshøjskolen kan ikke indgå som en del af foreningens aktiviteter. Foreningens aktiviteter finder sted efter afslutning af Sportshøjskolens undervisningsaktiviteter.


§3. Medlemskab og Organisation
Foreningen er tilsluttet DSF, DVF, DGI, DIF og SIFA og er forpligtet til at overholde de gældende love til enhver tid.


§4. Optagelse af Medlemmer
Foreningen optager alle, der anerkender Foreningen Sportshøjskolens love og bestemmelser. Ved indmeldelse opgives fødselsdato, år, bopæl og kontaktoplysninger.
Elever fra Sportshøjskolen kan indmeldes på lige fod med øvrige medlemmer og betaler samme kontingent som øvrige medlemmer.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Som passivt medlem kan optages tidligere aktive, frivillige, eller andre med tilknytning til foreningen. Passive medlemmer overgår til aktivt medlemskab når denne har sin daglige gang i foreningen og/eller deltager i stævner eller foreningsaktiviteter som foreningsmedlem.


§5. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes med et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved behov for ændring i et igangværende år. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes egen pligt at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Ved medlemskontingent til foreningen indbetales 2.400 kr. årligt. Kontingentopkrævning er opdelt i de fire kvartaler, og der opkræves 600 kr. til betaling ved hvert kvartals begyndelse. Ved ny indmeldelse træder kontingentet i kraft i det kvartal medlemmet meldes ind.
Bestyrelsen fastsætter nedsat kontingent for bestyrelsesmedlemmer i den periode de sidder i bestyrelsen gældende fra 01.01.2019.
Bestyrelsen fastsætter nedsat kontingent for ansatte og elever på Aalborg Sportshøjskole gældende fra 01.01.2022.
Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformer og opkrævningsterminer for medlemskontingent. Bestyrelsen fastsætter ligeledes kontingentstørrelse og gebyrer for passive/æresmedlemmer.


§5b. Betaling ved afmeldelse/afbud fra stævne.
Ved afbud fra stævner, efter bindende tilmelding, skal medlemmet selv betale tilmeldingen/afmeldingen.


§6. Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødets antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves der mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og for at være lovligt gældende, skal der indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag i foreningen samt pr. mail med påtrykt dagsorden. Det enkelte medlem har selv ansvaret for at oplysninger, herunder mailadresse, er korrekte. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Dagsorden, regnskab for det forløbne år, og budget for det kommende år skal gøres tilgængeligt for medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning over det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år.
a. herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisor, samt suppleanter.
7. Eventuelt.


§7. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af underskriverne være til stede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter en begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.


§8. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer,
sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Der skal vælges en suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide, indkaldes suppleanten. Er der herpå yderligere afgang fra bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen frit vælge et medlem af foreningen ind i bestyrelsen. Denne post skal dog sættes på valg ved den førstkommende generalforsamling.
Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, går på valg ulige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, går på valg lige år. Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for ét år.
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren og formanden hver for sig. Ved optagelse af lån og pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt eller når mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede og deltager i afstemningerne. Afgørelserne træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, afgørende.
Bestyrelsens virke foretages med udgangspunkt i en forretningsorden. Forretningsordenen tjener som bestyrelsens arbejdsredskab og kan til hver en tid ændres af den siddende bestyrelse. Seneste udgave af forretningsordenen skal til hver en tid være synlig for foreningens medlemmer.
Ethvert medlem er valgbart til bestyrelse og udvalg.


§9. Udvalg
For hver idrætsgren der dyrkes i foreningen, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg der får ansvar for det idrætslige.


§10. Revision
Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, samt påse at beholdningen er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.


§11. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen er modtaget, dog på betingelse af at det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Der refunderes ikke betalt kontingent.


§12. Eksklusion
Eksklusion af medlemmer kan ske når vedkommende ikke retter sig efter foreningens love, ved ukammeratlig optræden eller søgen at skade foreningens interesser. Eksklusionen, og eventuel ophævelse af denne, foretages egenhændigt af bestyrelsen ved flertal på et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde. Det medlem der eksluderes skal underrettes via anbefalet brev og har til hver en tid mulighed for at anke bestyrelsens afgørelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Inden eksklusion af medlemmet vil medlemmet blive inviteret til møde med bestyrelsen, hvor medlemmet kan tale sin sag. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse.§13. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen så kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold, uddeles til det på den ekstraordinære generalforsamling valgte alment nyttige formål


§14. Tegningsret
Formand og kasserer har tegningsret for foreningen.


§15. Afstemning
Der stemmes ved håndsoprækning, men det kan foregå skriftligt hvis dette begæres.
Stemmeret på generalforsamling har alle aktive medlemmer og æresmedlemmer i foreningen.
Stemmeretten er kun gyldig ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen.


Vi takker vore sponsorer

Foreningen Sportshøjskolen

Annebergvej 55, 9000 Aalborg